Shani Dev Mantras and Upasana (शनी देव मंत्र आणि उपासना)

Shani Dev Mantras and Upasana (शनी देव मंत्र आणि उपासना)


शनिमाहात्म्य श्रीगणेशाय नमः ॥ ॐ नमोजी गणनायका ॥ एकदंता वरदायका ॥
स्वरुपसुंदरा विनायका ॥ करी कृपा मजवरी ॥१॥ आता नमूं ब्रह्मकुमारी ॥ हंसारुढ वागीश्वरी ॥
वीणा शोभे दक्षिण करीं ॥ विजयमूर्ति सर्वदा ॥२॥ नमन माझें गुरुवार्या ॥ सुखमूर्ति करुणालया ॥
नमूं संतश्रोतयांच्या पायां ॥ अभेद भेदा करुनी ॥३॥ आता नमूं श्रीपांडुरंगा ॥ यावें तुवां कथेचिया प्रसंगा ॥
निरसूनि माझिया भवसंगा ॥ करी कृपा मजवरी ॥४॥ गुजराथ भाषेची कथा ॥ नवग्रहांची तत्त्वतां ॥
ही ऐकता एकचिता ॥ संकटा व्यथा न बाधती ॥५॥ आता उज्जनीनाम नगरीं ॥ राजा विक्रम राज्य करी ॥
तेथील चरित्राची परी ॥ ऐका चित्त देऊनियां ॥६॥ कोणी एके दिवशीं प्रातः काळी ॥ बैसली होती सभामंडळी ॥
तेथे महापंडित त्या काळीं ॥ लहान थोर बैसले ॥७॥ ऐसी सभा बैसली घनदाट ॥ तेथें चर्चा निघाली सुभट ॥
म्हणती नवग्रहांत कोण श्रेष्ठ ॥ सांगावे नीट निवडोनी ॥८॥ कोण्या ग्रहाची कैसी स्थिती ॥ कैसी पूजा कैसी मती ॥
कोण रूप कैसी गती । ऐसें यथार्थ सांगावे ॥९॥ ऐसें ऐकतांचि उत्तर ॥ पंडित सरसावले समोर ॥
काढोनि पुस्तकांचा संभार ॥ बोलती ते यथामतीनें ॥१०॥ प्रथम एक पंडित बोलिला ॥ रविग्रह तो असे भला ।
जो लागे त्याच्या उपासनेला ॥ त्यासी ग्रहपीडा न बाधे ॥११॥ रवि तो सूर्यनारायण ॥ जे नर झाले तप्तरायण ॥
त्यांची विघ्नें होती निरसन ॥ महासामर्थ्य रवीचे ॥१२॥ आधि व्याधि दरिद्र ॥ स्मरणमात्रेंचि होती दूर ॥
मग उपासना करी जो नर ॥ चिंतले अर्थ सर्व पुरती ॥१३॥ रवि तो मुख्य दैवत ॥ त्यावीण सर्वही जाणा व्यर्थ ॥
नवग्रह आज्ञा पाळीत ॥ ऐसा श्रेष्ठ ग्रह हा ॥१४॥ ऐकता रवीची वार्ता ॥ आणि इतर ग्रहांची कथा ॥
तेणे निवारे सर्व व्यथा ॥ ऐसे नवग्रहही समर्थ ॥१५॥ परी रवि असे महाबळी ॥ सर्वांमाजी अर्तुबळी ॥
प्रत्यक्ष दिसतो नेत्रकमळीं ॥ तो हा सूर्यनारायण ॥१६॥ तंव दुसरा पंडित बोलत ॥ सोमासी असे बळ अद्‍भुत ॥
तो माळी असे म्हणवीत ॥ वनस्पती पोषीतसे ॥१७॥ जयांचे आराध्य दैवत ॥ शिव सांब कैलासनाथ ॥
त्याच्या भाळी हा विलसत ॥ म्हणोनि श्रेष्ठ जाणावा ॥१८॥ चंद्र वर्षि अमृतास ॥ तृप्त करी सर्व देवांस ॥
निशिराज महारुपस ॥ षोडश कळा जयासी ॥१९॥ तो न गांजी कोणासी ॥ अति सौख्यदाता सर्वांसी ॥
सदासर्वदा निर्मळ मानसी ॥ धन्य जयाचें पूजन ॥२०॥ मग तिसरा पंडित बोलत ॥ ऐक राया सुनिश्चित ॥
मंगळ तो महासमर्थ ॥ कथा ऐक तयाची ॥२१॥ मंगळग्रह हा महाक्रूर ॥ जैसी कां ते खड्‍गाची धार ।
तयाचा न कळे पार ॥ सर्व ग्रहांमाजी वरिष्ठ हा ॥२२॥ मंगळग्रह हा सोनार ॥ क्रूरता जयाची अति थोर ॥
पोर तो पूजकासी कृपाकर ॥ मंगल करी सर्वदा ॥२३॥ गर्व धरुनि पूजा न करिती ॥ मग तो खवळे उग्रमूर्ती ॥
विलया जाय संतती संपत्ती ॥ शेवटी नाश करी जीवित्वाचा ॥२४॥ तोचि पूजकासी सदा प्रसन्न ॥ सर्व अर्थ करी पावन ॥
सर्व दुःख निरसुन ॥ अंतरबाह्य संरक्षी ॥२५॥ तंव बोले चौथा पंडीता ॥ बुध असे महाबळवंत ॥
बुधाचा प्रताप अद्‍भूत ॥ सर्व ग्रहांमाजी ॥२६॥ बुध जातीचा असे वाणी ॥ नवग्रहांत शिरोमणी ॥
विघ्ने नासती तयाच्या पूजनी ॥ सर्वानंद प्राप्त करी ॥२७॥ बुध ज्यावरी कृपा करी ॥ लक्ष्मीवंत त्यासी करी ॥
ऐसा तो महापरोपकारी ॥ बुधग्रह जाणिजे ॥२८॥ बुधग्रह आहे ज्यास नीट ॥ त्यास सर्व मार्ग सुचती सुभट ॥
कोणत्या कार्यासही तूट ॥ तो न करी कल्पांती ॥२९॥ बुधाची बुद्धी भारी ॥ कोणासी निष्ठुरता तो न करी ॥
संसारचिंता हरी ॥ प्राणिमात्राची ॥३०॥ मग बोले पाचवा पंडित ॥ गुरुचे सामर्थ्य असे अद्‍भूत ॥
गुरु ते श्रेष्ठ सर्वात ॥ इंद्रादिदेवां समस्तां ॥३१॥ गुरुज्ञानाचा न कळे पार ॥ भाविकांसी तो करुणाकार ॥
कर्माकर्मांचा करी चुर ॥ भवभयव्यथेसी ॥३२॥ दुःख आणि दरिद्र्य रोग ॥ स्मरणमात्रें होती भंग ॥
नवग्रहांत महायोग्य ॥ ऐसा जाणिजे ॥३३॥ गुरु जातिचा असे ब्राह्मण ॥ सर्वांत श्रेष्ठ असे वर्ण ॥
सर्व देव करिती मान्य ॥ गुरुवचनासी ॥३४॥ गुरु असे ज्ञानाचा पुरा ॥ तुयाच्या साम्यासी नसे दुसरा ॥
त्यापुढे नुरेचि थारा ॥ कल्पनेचा कदाही ॥३५॥ म्हणोने करितां गुरुसेवा ॥ मग ग्रहांचा कोण केवा ॥
गुरु सर्वभार्वे भजावा । तेणे संतोष सर्व ग्रहांसी ॥३६॥ शिव करी गुरुपुजनासी । तेथें पाड काय इतरांसी ।
ऐसा श्रेष्ठ जो सर्वांसी ॥ आगमागम ॥३७॥ तंव सहावा पंडित बोलिला ॥ शुक्रग्रह असे बहु भला ॥
जेणे राक्षसां उपकार केला ॥ संजीवनीमंत्रेकरोनी ॥३८॥ शुक्र गुरु तो दैत्यांचा ॥ त्रिभुवनीं धाक वाहती जयाचा ॥
पार न कळे सामर्थ्याचा ॥ म्हणोनि श्रेष्ठ तो ॥३९॥ शुक्राची शक्ती आहे फार ॥ तो करी कर्माकर्माचा चूर ॥
विघ्ने पळती दूरच्या दूर ॥ शुक्रांचे नाम घेतां ॥४०॥ शुक्रपूजनी जे तत्पर ॥ त्याच्या शौर्यासी नाही पारावार ॥
जो दिव्यदेही निरंतर ॥ एकाक्ष तो ॥४१॥ आधि व्याधि दुःख दरिद्र ॥ स्मरणमात्रेंचि होती दूर ॥
सर्वभीष्ट परिकर ॥ प्राप्त करी पूजका ॥४२॥ नवग्रहांत शिरोमणी ॥ ज्याचा महिमा वर्णिजे पुराणी ॥
मान्यता श्रेष्ठ सर्वांहुनी ॥ शुक्राची असे जाण पां ॥४३॥ ऐसे हे सहा ग्रह ऐकोनि राजा ॥ तर्जनी मस्तक डोलवी वोजा ॥
म्हणे उत्तम कथिले काजा ॥ अखंडीत यांते स्मरावे ॥४४॥ आणिक ग्रह राहिले कोण ॥ सांगा पंडीत हो निवडुन ॥
कैसी त्यांची नामें खूण ॥ त्या मूर्तीसी बोलिजे ॥४५॥ मग संकेत बोले पंडीत ॥ राहु आणि दुसरा केतु ॥
हे उभयंता अति अद्‍भूत ॥ दैत्यकूळीचें असती ॥४६॥ मातंग जातीचे दोन्ही ॥ दुष्ट क्रिया म्हणवोनी ॥
त्यांच्या दर्शनें चंद्रसूर्य गगनीं ॥ चळचळां कांपती ॥४७॥ राहु पीडी चंद्रासी । केतु तो सूर्यासी ॥
ग्रहण बोलिजे तयासी ॥ प्रत्यक्ष द्दष्टीसी दिसतसे ॥४८॥ प्रणिमात्र सर्व जन ॥ त्यांसी न सांडिती पीडेवीण ॥
परी केलिया पूजन स्मरण ॥ किचिंत पीडा करितासी ॥४९॥ राहु महापीडक अनिवार माया ॥ तद्रुपचि केतु जाण राया ॥
उभयतांची एक चर्या ॥ पूजनस्मरणें संतोषती ॥५०॥ सर्व ग्रहांपरीस अति क्रूर ॥ जनांसी पीडा करती फार ॥
म्हणोनि पूजन स्मरण निरंतर ॥ राहुकेतूचे करावे ॥५१॥ तवं नववा पंडित बोलत ॥ शनिग्रह श्रेष्ठ अवघ्यांत ॥
बलाढ्य होय अद्‍भुत ॥ नकळे कळा तयाची ॥५२॥ तो ज्यावरी करी कृपा ॥ त्यासी सर्व मार्ग असे सोपा ॥
ग्रहदिक्पाळावर छापा ॥ तया शनिग्रहाचा ॥५३॥ ज्यावरी तो कोपसी चढे ॥ तयावरी नाना विघ्नें ये रोकडे ॥
तयाचा संसार बिघडे ॥ न राहे कल्पांती ॥५४॥ शनिदेव महाकोपी ॥ ज्याचा पराजय नोहे युद्धीं ॥
देवदानवां त्रिशुद्धी ॥ दुःखदाता शनिदेव ॥५५॥ जो का भाविक सज्ञान नर ॥ या ग्रंथाचा करी आदर ॥
पूजन स्मरण निरंतर ॥ त्यावर कृपा करी शनिदेव ॥५६॥ शनैश्वराची मूर्ति काळी ॥ तो जातीचा होय तेली ॥
चरण पंगु सुरत चांगली ॥ पूजा करी काळभैरवाची ॥५७॥ त्याची द्दष्टी पडे जयावर ॥ करी तयाचा चकनाचूर ॥
अथवा कृपा करी जयावर ॥ तयासी सर्व आनंदच प्राप्त होय ॥५८॥ द्दष्टीचा ऐका चमत्कार ॥ जन्मला जेव्हा शनैश्चर ॥
तेव्हा द्दष्टी पडली पित्यावर ॥ तेणें कुष्ठ भरला सर्वांगी ॥५९॥ पित्याच्या रथीं होता जो सारथी ॥ तो पांगुळ झाला निश्चिती ॥
अश्वचिता नेत्रांप्रती ॥ अंधत्व आले तत्क्षणी ॥६०॥ तेव्हा त्यांनी उपाय केले फार ॥ तरी गूण न येचि अणुमात्र ॥
जव द्दष्टी फिरवी शनैश्चर ॥ तंव निघेही आरोग्य हाले ॥६१॥ ऐसे ऐकतां राजा विक्रम ॥ हांसुनि बोले सप्रेम ॥
म्हणजे पुत्र जन्मोनि काय काम ॥ ऐसा अपवित्र जो ॥ ६२॥ तो पुत्र नव्हे केवळ वैरी ॥ जो उपजतांच ऐसें करी ॥
पुढे तो काय न करी ॥ सांगा पंडीत हो ॥ ६३॥ ऐसें बोलिला हासोन ॥ करी टाळी वाजवी गर्जोन ॥
सभेसी विनोदवचन ॥ म्हणे हा पुत्र कैसा हो ॥६४॥ ऐसें बोलतां ते अवसरी ॥ कैसी वर्तली नवलपरी ॥
ती ऐकावी आतां चतुरीं ॥ चित्त देऊनियां ॥६५॥ त्या समयी शनिदेव विमानीं ॥ जात होते बैसोनि ॥
रायाचें वाक्य ऐकतां तत्क्षणी ॥ विमान खाली उतरलें ॥६६॥ अकस्मात येऊनियां सभेत ॥ बैसले तेव्हां विमानासहित ॥
तवं पहाते झाले सभापंडित ॥ म्हणती आले शनिदेव ॥६७॥ मग राव उठे झडकरोनी ॥ जाऊनि नमन करी चरणी ॥
तंव टाकिला झिडकरोनी ॥ शनिदेवांने ॥६८॥ म्हणे तू राजा ऐसा मस्त ॥ टवाळी करीसी अद्‍भूत ॥
याचा चमत्कार क्षणांत ॥ दावीन पाहें आतांचि ॥६९॥ तूं फार करितोसी टवाळी ॥ नसतीच चढवली कळी ॥
तरी कन्याराशीस मुळी ॥ तुजला ग्रह मी आलो ॥७०॥ आतां पाहें माझा चमत्कार ॥ तूं नको करुं गर्व फार ॥
ऐसें वदोनि अति सत्वर ॥ विमानरुढ पैं झाला ॥७१॥ तंव तो राव लागे चरणासी ॥ म्हणे कृपा करावी दीनासी ॥
अन्याय घाली पोटासी ॥ कृपाळुवा शनिदेवा ॥७२॥ तरी तो न मानीच शनिदेव ॥ म्हणे मी तुज दाखवीन अनुभव ॥
तेव्हा मनी खिन्न जाहला राव ॥ चिंता मानसीं फार करी ॥७३॥ मग म्हणतसे पंडितांला ॥ आम्ही महाग्रह उगाचि छळिला ।
तो आतां कष्टवील आम्हांला ॥ तरी कैसे आतां करावे ॥७४॥ जें जें पुढें होणार ॥ म्हणोनि बुद्धि सुचे तदनुसार ॥
तरी जे असेल लिखिताक्षर ॥ तैसे आतां होईल ॥७५॥ राव दिलगीर जाहला मानसीं ॥ वसर्जन करी सभेसी ॥
जाता जाहला मंदीरासी ॥ कांही अंतरी सुचेना ॥७६॥

5 comments

 1. जय माई जय मार्कण्ड माई । ज्या मित्रांना मराठी भाषा समजते
  त्यांनी कृपया ही कथा जरुर एैकावी जर त्यांनी या पुर्वी कधी
  श्रीशनी महात्म्य वाचले नसेल तर .
  या दिव्य स्तोत्राची छापील पोथी उपलब्ध आहे.
  धन्यवाद . श्रीशनीदेवाची सर्वांवर कृपा असो.
  जय माई जय मार्कण्ड माई ।

 2. खूप छान पठण केले आहे ! मन प्रसन्न होते ! श्री शनैश्वर कृपा सर्वावर व्हावी हीच श्री शनैश्वर चरणी प्रार्थना ! शनी महात्म्य ग्रंथ ज्यांनी पठण केला, त्यांनी कृपया, शिवलीलामृत ग्रंथातील, 11 वा अध्याय ( रुद्र अध्याय ) , शिवस्तुती (कैलास राणा ), नित्य पाठाच्या 42 ओव्या इत्यादीचे पठण करून ती पोस्ट यूट्यूबवर जरूर प्रसारित करावी ही नम्र विनंती ! या खूप प्रसन्न आवाजात वरील नमूद – रुद्र अध्याय, शिवस्तुती इत्यादी यूट्यूबवर ऐकण्याची इच्छा असल्याने, श्री चरणी नम्र विनंती ! ओंम नमः शिवाय !!! 👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *